opc_loader
Print deze pagina:

VOORWAARDEN www.linnenshop.nl

Identiteit van de ondernemer
Het Kousenhuis Maastricht BV gevestigd te Maastricht, hierna te noemen LINNENSHOP is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 14619996. Voor de volledigheid wijzen wij u nog op de website www.consuwijzer.nl, op welke website uw rechten en plichten met betrekking tot koop op afstand nader worden toegelicht. De regels inzake koop op afstand zijn opgenomen in de artikelen 7:46a tot en met 7:46h van het Burgerlijk Wetboek en hebben betrekking op koopovereenkomsten die bijvoorbeeld via websites tot stand zijn gekomen.
Verstigingsadres: Wycker Brugstraat 15 - 6221 EA Maastricht. Telefoonnummer 043-3510041. BTW nummer 
NL811958127B01. Klik hier voor onze contactpagina.


Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via onze webwinkel www.linnenshop.nl. Producten die via de webwinkel worden betaald (= gekocht) en worden opgehaald in Maastricht vallen eveneens onder deze Algemene Voorwaarden. Producten die via de webwinkel worden gereserveerd (derhalve dus niet gekocht) en in onze winkel te Maastricht worden betaald, vallen onder onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Als u wilt weten welke dit zijn, neem dan contact met ons op. 
Het accepteren van een aanbieding dan wel plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van LINNENSHOP zijn vrijblijvend en LINNENSHOP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LINNENSHOP. LINNENSHOP is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LINNENSHOP dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 
De op linnenshop.nl gebruikte foto's zijn ter illustratie. Het is mogelijk dat de kleuren van geleverde producten wat afwijken. Alle informatie, producten of diensten die u aantreft op deze webwinkel kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden via vooruitbetaling, via iDeal, PayPal, Sofortbanking, Bancontact/Mister Cash of bij afhalen in onze winkel in Maastricht. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van LINNENSHOP.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door LINNENSHOP bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien LINNENSHOP haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van LINNENSHOP om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is LINNENSHOP gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door LINNENSHOP.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door LINNENSHOP opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. LINNENSHOP doet haar uiterste best om de meeste artikelen binnen een tot twee (1-2) werkdagen aan u te leveren na betaling van de order. De levertijd is echter afhankelijk van soort artikel en de betaalmethode. Het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de order vertraagt. Wilt u van te voren zekerheid of duidelijkheid hebben over de levertijd van een artikel dan kunt u contact met ons opnemen.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Mocht het pakket door de klant niet worden afgehaald op het postkantoor dan sturen wij het enkel voor de tweede keer als van te voren de extra gemaakte kosten aan ons worden vergoed. Deze kosten zijn gelijk aan de tarieven van DHL. Aangezien elke klant op het moment van verzending een email krijgt is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht u niet binnen vier dagen (4) na onze gestuurde bevestigingsemail de goederen hebben ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan LINNENSHOP verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door LINNENSHOP geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 LINNENSHOP garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Ruilen, reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u LINNENSHOP daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft LINNENSHOP de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan LINNENSHOP te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product ongebruikt is. 
Het passen van producten valt niet onder gebruiken, mits dit passen maar van zeer korte duur is. Verder zult u wel begrijpen dat het passen geen invloed mag hebben op de nieuwstaat van de te passen producten en de daarbij behorende verpakking. Indien u een verpakking opent, dient u dit zo zorgvuldig mogelijk, met zo min mogelijk beschadigingen te doen. U mag immers het product retourneren, maar dan moet het door u te retourneren product als nieuw door ons verkocht kunnen worden. Hierbij geldt dat de kosten voor de retourzendingen voor uw eigen rekening zijn.
7.4 
U heeft het recht om een product binnen 14 dagen (14) terug te sturen (herroepingsrecht/afkoelingsperiode), nadat u het product hebt ontvangen. U krijgt dan uw geld teruggestort inclusief de eventuele verzendkosten die u betaald hebt bij het plaatsen van uw bestelling. Om een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden:

  • De afgeleverde producten moet 100% verkoopwaardig zijn. Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet gesloten en onbeschadigd zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn.
  • LINNENSHOP behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer de verpakking door opening is beschadigd enof het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Linnenshop of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Linnenshop schade heeft opgelopen (waaronder tevens wordt verstaan dat het product door u of derden is gewassen of anderszins is gereinigd, ook al lijkt het daardoor weer als nieuw), die aan een handeling of nalatigheid van u is of anderszins voor uw risico komt, zal Linnenshop u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Linnenshop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
  • Deze afkoelingsperiode geldt niet voor producten die speciaal voor u op maat gemaakt zijn (hoeslakens, moltons, tafellakens etc.). 
  • De afkoelingsperiode is alleen geldig indien u een product via de website heeft gekocht. Voor producten die in onze winkel gekocht zijn, is de afkoelingsperiode niet van toepassing. Hiervoor gelden onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.
  • De afkoelingsperiode is geen proef en/of testperiode (wanneer u bijvoorbeeld het hoofdkussen te zacht vindt of het dekbed niet warm genoeg), het is enkel bedoeld om u in de gelegenheid te stellen om na te denken of u het geleverde wenst te behouden. 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien LINNENSHOP producten aan de afnemer levert, is LINNENSHOP nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop LINNENSHOP ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door LINNENSHOP na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door LINNENSHOP in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LINNENSHOP, dan wel tussen LINNENSHOP en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LINNENSHOP, is LINNENSHOP niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LINNENSHOP.
 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LINNENSHOP ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LINNENSHOP gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LINNENSHOP kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan LINNENSHOP schriftelijk opgave doet van een adres, is LINNENSHOP gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan LINNENSHOP schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door LINNENSHOP gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LINNENSHOP deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LINNENSHOP in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LINNENSHOP vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 LINNENSHOP is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.